Ordenanzas e regulamentos

IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

REGULAMENTO PROGRAMA DE ALIMENTOS

regulamento praza de abastos 

Ordenanza Municipal Comunicación Previa para actividades_cambios de titularidade e obras

Regulamento Centro Desenvolvemento Local de O Torrón

Bases de selección para proxectos no Viveiro de Empresas, con cesión de uso de despachos

 Prezo Público pola prestación de servizos no Centro de Desenvolvemento Local – CDL O TORRON – de Salceda de Caselas.

 MODIFICACION ORDENANZA LIXO

TAXA POR LICENCIA DE AUTO-TAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGER

TAXA POR ADMINISTRACI_N DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES IBI RUSTICA-URBANA

PREZO PUBLICO MODIFICACION ORDENANZA IMPARTICI_N CURSOS

PREZO PUBLICO IMPARTICI_N CURSOS, LUDOTECAS…

ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIONS

Ordenanza Reguladora Prezo Público Servizo de Teleasistencia

ORDENANZA REGULADORA DOS USOS DO AUDITORIO MUNICIPAL

Ordenanza Reguladora do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria

ORDENANZA REGULADORA DO ESTACIONAMENTO DE HORARIO LIMITADO GRATUITO ZONA AZUL

 

ORDENANZA REGULADORA DO COMERCIO AMBULANTE

ORDENANZA REGULADORA DA LIMPEZA VIARIA E ORNATO PUBLICO NO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA P_BLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACI_N

ORDENANZA MUNICIAPL DE RUIDOS

Ordenanza Fiscal Taxa sumidoiros e depuración augas residuais Consorcio Louro

Ordenanza Fiscal Taxa por prestación de servizos profesionais Consorcio Louro

ORDENANZA FISCAL TAXA INSTALCION CAIXEIROS

ORDENANZA FISCAL TAXA EXPEDICION LICENZA URBANISTICAS E PRESTACION SERVIZOS

Ordenanza Fiscal Taxa Abastecemento auga potable Consorcio Louro

ORDENANZA F TAXA PRESTACION ACTI ADTVAS – APERTURA ESTABLECIMENTO

AXUDA NO FOGAR

 MODIFICACION ORDENANZA N 25 IAE

MODIFICACION ORDENANZA IMPOSTO CONSTRUCIONS (ICO)

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS

IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DA NATUREZA URBANA-PLUSVALIAS

MODIFICACI_N ORDENANZA IVTM

MODIFICACI_N ORDENANZA IBI Rustica – Urbana PREZO PUBLICO POLA UTILIZACI_N DO AUDITORIO MUNICIPAL

TAXA POLA RETIRADA DE VEH_CULOS DE V_A P_BLICA E POLA INMOBILIZACI_N DE VEH_CULOS MAL ESTACIONADOS (GUINDASTRE)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACI_N DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

TAXA POR LICENCIA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS,SILLAS,TRIBUNAS E OUTROS ELEMENTOS ANALOGOS

TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE GABIAS,CALICATASE CALAS EN TERREOS DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE ESTRADAS E CAMIÑOS E DEMAIS VIAS PUBLICAS LOCAIS

TAXA POR LICENCIA DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AUGA,GAS, ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PUBLICOS

TAXA POR LICENCIA DE PISCINAS MUNICIPAIS E PAVILLON DE DEPORTES

TAXA POR LICENCIA DE ENTRADA DE VEHICULOS A TAVES DAS BEIRAVIAS E RESERVAS DA VIA PUBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO ,PARA DE DE VEHICULOS…

TAXA POR LICENCIA DE OCUPACION DO SUB-SOLO E VOO DAS VIAS PUBLICAS

TAXA POR LICENCIA DE OCUPACIONDE TERREOS DE USO PUBLICO CON POSTOS,CASETAS..

TAXA POR LICENCIA DE INSTALACION QUIOSCO NA VIA PUBLICA